Artikel 15 Van de erfzonde

Wij geloven, dat door de ongehoorzaamheid van Adam
de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht; a
welke is een verdorvenheid der gehele natuur b
en een erfelijk gebrek,
waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hunner moeders lichaam, c
en die in den mens allerlei zonden voortbrengt,
zijnde in hem als een wortel daarvan;
en zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God,
dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. d

Zij is ook zelfs door den doop niet ganselijk te niet gedaan,
noch geheel uitgeroeid,
aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt,
gelijk uit een onzalige fontein; e
hoewel zij nochtans den kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend,
maar door Zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt; f
niet om in de zonde gerust te slapen,
maar opdat 't gevoelen van deze verdorvenheid
de gelovigen dikwijls zou doen zuchten,
verlangende om van dit lichaam des doods verlost te worden.

En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen,
die zeggen, dat deze zonde niet anders is dan uit navolging.

Bewijsteksten

a

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. Romeinen 5:12-14

Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Romeinen 5:19

b

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een. Romeinen 3:10

c

Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet een. Job 14:4

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Psalmen 51:7

Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. Johannes 3:6

d

Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Efeze 2:3

Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. Genesis 6:3

Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. Romeinen 5:14

e

Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Romeinen 7:18-19

f

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden). Efeze 2:4-5

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zonde)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren