Artikel 11 De Heilige Geest is echt God

Wij geloven ook dat de Heilige Geest echt God is.
Hij is niet gemaakt, geschapen of geboren, maar Hij is eeuwig.
Hij gaat uit van de Vader en de Zoon. a
Opsommend is Hij de derde Persoon van de Drie-enige God.
De Bijbel leert ons dat Hij van hetzelfde Goddelijk Wezen is
als de Vader en de Zoon en Hij heeft dezelfde Majesteit en Heerlijkheid. b

Bewijsteksten

a

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 14:15-17

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:26

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. Johannes 15:26

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Romeinen 8:9

b

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. Genesis 1:2

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. MattheĆ¼s 28:19

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Handelingen 5:3-4

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 1 Korinthe 2:10

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 1 Korinthe 3:16

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. 1 Korinthe 6:11

Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 1 Johannes 5:6

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens. Efeze 3:16

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren