Artikel 15 De erfzonde

Wij geloven, dat door de ongehoorzaamheid van Adam,
de erfzonde verspreid is over alle mensen op aarde. a
De erfzonde is een aantasting van het gehele wezen van een mens. b
Zelfs baby's in de buik van hun moeder zijn hier al mee besmet,
want de erfzonde is erfelijk. c
De erfzonde is de bron waaruit allerlei zonden voortkomen.
Daarom is de erfzonde zo gruwelijk voor God,
dat dit genoeg is om alle mensen te verdoemen. d

De erfzonde wordt ook door de doop niet geheel vernietigd of uitgeroeid,
omdat de zonde altijd weer zichtbaar wordt,
zoals opwellend water uit een giftige bron. e
De erfzonde wordt aan de kinderen van God niet als straf toegerekend,
maar wordt door Gods genade en goedheid vergeven. f
Niet dat de gelovigen daardoor gemakkelijk kunnen blijven zondigen.
De (erf)zonde laat hen verlangen om van de oude mens verlost te worden.

Wij verwerpen de dwaling van Pelagius,
die beweerde dat de zonde alleen ontstaat door verkeerd voorbeeld na te volgen.

Bewijsteksten

a

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Romeinen 5:12-14

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Romeinen 5:19

b

Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Romeinen 3:10

c

Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Job 14:4

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Psalmen 51:7

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Johannes 3:6

d

Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Efeze 2:3

Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. Genesis 6:3

Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Romeinen 5:14

e

Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Romeinen 7:18-19

f

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden. Efeze 2:4-5

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zonde)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren