Artikel 25 Christus is de vervulling van de ceremoniële wetten

Wij geloven dat de ceremoniën, gebruiken en symboliek,
zoals die zijn voorgeschreven in de ceremoniële wetten van het Oude Testament,
geëindigd zijn met de komst van Christus.
Alle schaduwen, die afbeelden wat zou komen, zijn in Christus vervuld. a
Daarom hoeven christenen deze wetten niet meer te houden.
Maar de waarheid en de kern blijft voor ons van kracht in Christus Jezus,
omdat ze in Hem vervuld zijn. b
Ook maken wij volop gebruik van de getuigenissen uit de Wet en de Profeten
als bevestiging van het evangelie
en om oprecht, volgens Gods wil en tot Zijn eer te leven. c

Bewijsteksten

a

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden. Mattheüs 27:51

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Romeinen 10:4

Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Hebreeën 9:9-10

b

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Mattheüs 5:17

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Galaten 3:24

Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Kolossenzen 2:17

c

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Romeinen 13:8-10

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. Romeinen 15:4

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 2 Petrus 1:19

Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. 2 Petrus 3:2

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren