Artikel 33 De sacramenten

Wij geloven dat onze goede God de sacramenten heeft gegeven
om Zijn beloften aan ons te bevestigen.
De sacramenten zijn een garantie van Zijn goedheid en genade voor ons
en zijn ook bedoeld om ons geloof te voeden en in stand te houden.
Want Hij kent onze onwetendheid, ongevoeligheid en zwakheid in het geloof. a
God heeft de sacramenten toegevoegd bij de verkondiging van het evangelie. b
Door middel van onze zintuigen kan Hij zo nog duidelijker maken
wat Hij ons wil leren door Zijn Woord en wat Hij binnen in ons hart doet.
Zo bekrachtigt Hij in ons de zaligheid, waarin wij mogen delen.
Want de sacramenten zijn een zichtbare bevestiging en garantie van het werk van God,
dat onzichtbaar in ons plaatsvindt door de kracht van de Heilige Geest. c
Ze zijn waar in Jezus Christus en zonder Hem zouden zij niet bestaan.
Daarom zijn de sacramenten niet krachteloos of zonder inhoud,
zodat zij ons zouden misleiden.
Verder zijn wij tevreden met het aantal sacramenten
die Christus, onze Meester, aan ons heeft bevolen.
Dit zijn er maar twee: de doop d en het Heilig Avondmaal. e

Bewijsteksten

a

Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Genesis 17:9-13

En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. Romeinen 4:11

b

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Mattheüs 28:19

Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord. Efeze 5:26

c

Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. Romeinen 2:28-29

In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. Kolossenzen 2:11-12

d

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Mattheüs 28:19

e

En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Mattheüs 26:26-28

Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. 1 Korinthe 11:23-26

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren