Artikel 9 De drie-enige God in de Bijbel

Wij geloven in een drie-enige God, omdat Hij Zichzelf zo bekend maakt in de Bijbel, a
en vanwege wat God doet, met name het werk (door de Heilige Geest) dat wij in ons ervaren.
De bewijzen in de Bijbel over de Drie-eenheid zijn op veel plekken in het Oude Testament te vinden.
Het is niet nodig om deze allemaal te benoemen, een aantal belangrijke bewijzen zijn voldoende.
In Gen. 1:26-27 zegt God: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis (..)
En God schiep de mens naar Zijn beeld; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

En in Gen. 3:22: Zie, de mens is geworden als één van Ons.
Deze teksten bewijzen dat er meerdere Goddelijke Personen zijn.
God benoemt Zichzelf als meervoud: laten Wij mensen maken naar Ons beeld
en als enkelvoud: God schiep.
Dit bewijst nog niet hoeveel Goddelijke Personen er zijn.
Wat voor ons nog onduidelijk is in het Oude Testament,
wordt heel duidelijk in het Nieuwe Testament.

Toen de Heere Jezus gedoopt werd in de Jordaan,
was de stem van de Vader te horen: Dit is Mijn geliefde Zoon.
De Zoon was in het water van de Jordaan
en de Heilige Geest was aanwezig als een duif. b
Het blijkt ook uit de doopformulering, ingesteld door Christus:
Doop alle volken in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, Math. 28:19.
In Luk. 1:35 spreekt de engel Gabriël tot Maria, de moeder van Jezus:
De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.
Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
In 2 Kor. 13:13 staat: De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Tenslotte staat in 1 Joh. 5:7: Drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

Uit alle genoemde Bijbelverzen blijkt dat de Bijbel ons leert
dat er drie Personen zijn in één Goddelijk Wezen.
De leer van de Drie-eenheid kunnen wij met ons verstand niet begrijpen.
Toch geloven wij die leer op grond van de Bijbel en wij zien ernaar uit
om straks in de hemel het helemaal te begrijpen en God te kennen zoals Hij is.

Verder moet ook gelet worden op het bijzondere werk van de drie Personen.
De Vader is onze Schepper, omdat Hij door Zijn kracht alles geschapen heeft.
De Zoon is onze Zaligmaker, omdat Hij ons verlost heeft door Zijn bloed.
De Heilige Geest vernieuwt ons, doordat Hij woont in ons hart. c

De leer van de Drie-eenheid is altijd geloofd en verdedigd geweest door de kerk,
vanaf de tijd van de apostelen tot nu toe.
Tegen het Jodendom, de Islam en tegen ketters zoals
Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus en Arius.
Zij zijn terecht door christenen in het verleden terechtgewezen.
Wij geloven over de Drie-eenheid ook alles wat hierover staat in de drie algemene belijdenissen:
de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicéa en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.

Bewijsteksten

a

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Johannes 14:16

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. Johannes 15:26

Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Handelingen 2:32-33

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Romeinen 8:9

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Galaten 4:6

Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. 1 Petrus 1:2

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 1 Johannes 5:2-3

Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 1 Johannes 5:9

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. Judas 1:20-21

Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Openbaring 1:4-5

b

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. MattheĆ¼s 3:16

c

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker. Titus 3:4-6

Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. 1 Johannes 4:13-14

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens. Efeze 3:14-16

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Romeinen 8:9

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. Handelingen 8:29

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. Handelingen 10:38

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Johannes 14:16

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Drie-eenheid) ABCvanhetGeloof.nl (Vader)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren