Artikel 3 Van het geschreven Woord Gods

Wij belijden, dat
dit Woord Gods niet is gezonden
noch voortgebracht door den wil eens mensen,
maar de heilige mensen Gods,
van den Heiligen Geest gedreven zijnde,
hebben (het) gesproken,
gelijk de heilige Petrus zegt, 2 Petr. 1:21.
Daarna heeft God, door een bijzondere zorg,
die Hij voor ons en onze zaligheid draagt,
Zijn knechten den profeten en apostelen geboden,
Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; a
en Hijzelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. b
Hierom noemen wij zulke geschriften:
Heilige en Goddelijke Schriften. c

Bewijsteksten

a

Verder zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf u deze woorden; want naar luid dezer woorden heb Ik een verbond met u en met Israel gemaakt. Exodus 34:27

Dat zal geschreven worden voor het navolgende geslacht; en het volk, dat geschapen zal worden, zal den HEERE loven. Psalmen 102:19

Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea. Openbaring 1:11

Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen. Openbaring 1:19

Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: Zo spreekt de HEERE, de God Israels, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Jeremia 30:1-2

b

Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. Exodus 17:14

En Hij gaf aan Mozes, als Hij met hem op den berg Sinai te spreken geeindigd had, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den vinger Gods. Exodus 31:18

Verder zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf u deze woorden; want naar luid dezer woorden heb Ik een verbond met u en met Israel gemaakt. En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen brood, en hij dronk geen water; en Hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de tien woorden. Exodus 34:27-28

En Hij gaf aan Mozes, als Hij met hem op den berg Sinai te spreken geeindigd had, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den vinger Gods. Exodus 31:18

Deze woorden sprak de HEERE tot uw ganse gemeente, op den berg, uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met een grote stem, en deed daar niets toe; en Hij schreef ze op twee stenen tafelen, en gaf ze mij. Deuteronomium 5:22

c

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. 2 TimotheĆ¼s 3:16

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren