Artikel 4 Kanonieke boeken der Heilige Schrift

Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken,
des Ouden en des Nieuwen Testaments,
welke zijn kanonieke boeken,
waar niets tegen valt te zeggen.
Deze worden aldus geteld in de Kerk Gods.

De boeken des Ouden Testaments:
de vijf boeken van Mozes,
te weten: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium;
het boek van Jozua, der Richteren, Ruth;
twee boeken van Samuël, en twee boeken der Koningen,
twee boeken der Kronieken genaamd Paralipomenon;
het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job;
de Psalmen van David;
drie boeken van Salomo, namelijk:
de Spreuken, de Prediker, en het Hooglied;
de vier grote profeten: Jesaja, Jeremía (met deszelfs Klaagliederen), Ezechiël en Daniël;
en voorts de andere twaalf kleine profeten, namelijk:
Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha,
Nahum, Hábakuk, Zefánja, Haggaï, Zacharia, Maleáchi.

Het Nieuwe Testament:
de vier evangelisten: Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes;
de Handelingen der apostelen;
de veertien brieven van den apostel Paulus, te weten:
aan de Romeinen, twee aan de Korinthiërs, aan de Galaten,
aan de Efeziërs, aan de Filippensen, aan de Kolossensen,
twee aan de Thessalonicensen, twee aan Timotheüs, aan Titus,
aan Filémon, aan de Hebreeën;
de zeven brieven der andere apostelen, te weten:
de brief van Jakobus, twee brieven van Petrus,
drie van Johannes, de brief van Judas;
en de Openbaring van den apostel Johannes.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gods Woord)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren