Artikel 21 De verzoening door Christus

Wij geloven dat Jezus Christus onze eeuwige Hogepriester is, zoals Melchizédek.
Dit heeft God met een eed bevestigd. a
Hij heeft Zichzelf in onze plaats voor de rechterstoel van Zijn Vader geplaatst,
om door een volledige betaling Zijn toorn te stillen. b
Om onze zonden te reinigen heeft Hij Zichzelf opgeofferd aan het kruis
en heeft Hij Zijn kostbaar bloed vergoten. c
Dit hadden de profeten voorzegd, d want er staat geschreven in de Bijbel:
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op de Zoon van God,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. e
Ook dat Hij als een lam ter slachting werd geleid en als een overtreder is geteld. (Jes. 53:5, 7, 12)
Hoewel Pontius Pilatus Hem onschuldig had verklaard,
is Hij als een misdadiger veroordeeld. g

Op deze wijze heeft Hij teruggegeven, wat Hij niet had geroofd (Ps. 69:5)
en heeft Hij als rechtvaardige geleden voor onrechtvaardigen. (1 Petr. 3:18) h
Dit lijden was zowel in Zijn lichaam als in Zijn ziel. i
Hij voelde zo intens de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden,
dat Zijn zweet als bloeddruppels op de aarde viel. j
Hij heeft geroepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (Math. 27:46)
Dit heeft hij allemaal geleden tot vergeving van onze zonden.

Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij
niets anders willen weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. (1 Kor. 2:2)
En dat wij alle andere dingen als verlies beschouwen,
omdat de kennis van onze Heere Jezus Christus alles overtreft. (Fil. 3:8)
In Zijn wonden vinden wij onze troost en wij hebben er geen behoefte aan
om andere middelen te zoeken of uit te denken, die ons met God kunnen verzoenen.
Alleen het offer van Jezus Christus, voor eens en voor altijd gebracht,
geeft dat de gelovigen tot in eeuwigheid volmaakt worden. (Hebr. 10:10,14) k
Dit is ook de reden waarom Gods engel Hem Jezus (Zaligmaker) noemt,
omdat Hij Zijn volk zalig maakt van hun zonden. (Math. 1:21) l

Bewijsteksten

a

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Psalmen 110:4

En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat, Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 7:15-17

Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 5:10

b

Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Romeinen 4:25

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Romeinen 5:8-9

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8:32

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Galaten 3:13

En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Kolossenzen 2:14

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Hebreeën 2:9

Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Hebreeën 2:17

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Hebreeën 9:11-15

c

Deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Handelingen 2:23

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Filippenzen 2:8

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 1 Timotheüs 1:15

En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Hebreeën 9:22

In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 1 Petrus 1:18-19

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Openbaring 7:14

d

En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. Lukas 24:25-27

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd. Romeinen 3:21

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften. 1 Korinthe 15:3

e

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 1 Petrus 2:24

f

En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend. Markus 15:28

g

Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem. Johannes 18:38

h

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Romeinen 5:6

i

Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; U legt mij in het stof van de dood. Psalmen 22:16

j

En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. Lukas 22:44

k

Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is. Hebreeën 7:26-28

Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën 9:24-28

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! Hebreeën 9:14

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hebreeën 9:12

l

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Lukas 1:31

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Handelingen 4:12

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren