Artikel 20 God bewees in Christus Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid

Wij geloven dat onze barmhartige en rechtvaardige God Zijn Zoon heeft gezonden
om de menselijke natuur aan te nemen, waarin de ongehoorzaamheid begaan was. a
Als mens moest Hij door Zijn zwaar lijden en sterven de straf op de zonden dragen en betalen. b

Op deze wijze heeft God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon.
Hij heeft onze zonden op Hem gelegd, c
terwijl wij schuldig waren en het oordeel verdienden.
God heeft Zijn goedheid en barmhartigheid over ons uitgestort.
Want uit volmaakte liefde heeft Hij Zijn Zoon voor ons in de dood overgegeven.
Hij heeft Hem opgewekt tot onze rechtvaardiging, d
opdat wij door Hem onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben.


Bewijsteksten

a

Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Romeinen 8:3

b

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen. Hebree├źn 2:14

c

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Romeinen 3:25-26

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8:32

d

Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Romeinen 4:25

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren