Artikel 20 God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus

Wij geloven, dat God,
Die volkomen barmhartig en rechtvaardig is,
Zijn Zoon gezonden heeft, om aan te nemen de natuur,
in dewelke de ongehoorzaamheid begaan was, a
om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden
door Zijn zeer bitter lijden en sterven. b

Zo heeft dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon,
als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; c
en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons,
die schuldig en der verdoemenis waardig waren,
voor ons gevende Zijn Zoon in den dood,
door een zeer volkomen liefde,
en Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, d
opdat wij door Hem zouden hebben
de onsterfelijkheid en het eeuwige leven.

Bewijsteksten

a

Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Romeinen 8:3

b

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel. Hebree├źn 2:14

c

Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. Romeinen 3:25-26

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8:32

d

Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4:25

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren