Artikel 21 Van de voldoening van Christus, onzen enigen Hogepriester, voor ons

Wij geloven, dat Jezus Christus een eeuwige Hogepriester is,
met ede, naar de ordening van Melchizédek, a
en Zichzelf in onzen naam voor Zijn Vader gesteld heeft,
om Zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, b
Zichzelf opofferende aan het hout des kruises,
en vergietende Zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, c
gelijk de profeten hadden voorzegd. d
Want er is geschreven, Jes. 53:5, 7, 12,
dat de straf die ons den vrede aanbrengt, op den Zone Gods was,
en dat door Zijn striemen ons genezing is geworden.
e
Hij ter slachting geleid is als een lam;
met de misdadigen gerekend;
f
en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus,
hoewel hij Hem onschuldig verklaard had. g

Zo heeft Hij dan wedergegeven, wat Hij niet geroofd had,
en heeft geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen;
Ps. 69:5, 1 Petr. 3:18, h
en dat zowel in Zijn lichaam als in Zijn ziel, i
gevoelende de schrikkelijke straf,
die onze zonden verdiend hadden,
zodat Zijn zweet werd gelijk druppelen bloeds, op de aarde aflopende; j
Hij heeft geroepen: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Math. 27:46
en heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden.

Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, 1 Kor. 2:2, Fil. 3:8,
dat wij niet anders weten dan Christus en Dien gekruisigd;
wij achten alle dingen voor drek,
om de uitnemendheid der kennis van onzen Heere Jezus Christus;

wij vinden allerlei vertroosting in Zijn wonden,
en hebben niet van node enig ander middel te zoeken,
of te versieren om ons met God te verzoenen,
dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied,
door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden,
Hebr. 10:10, 14. k
Dit is ook de oorzaak, waarom Hij door den engel Gods
genaamd is Jezus, dat is Zaligmaker,
vermits Hij Zijn volk zou zalig maken van hun zonden, Math. 1:21 l

Bewijsteksten

a

De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Psalmen 110:4

En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat: Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 7:15-17

En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 5:10

b

Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4:25

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. Romeinen 5:8-9

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8:32

Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Galaten 3:13

Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende. Kolossenzen 2:14

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Hebreeën 2:9

Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Hebreeën 2:17

Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen? En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Hebreeën 9:11-15

c

Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Handelingen 2:23

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Filippenzen 2:8

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 1 Timotheüs 1:15

En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Hebreeën 9:22

Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. 1 Petrus 1:18-19

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Openbaring 7:14

d

En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. Lukas 24:25-27

Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Romeinen 3:21

Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften. 1 Korinthe 15:3

e

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 1 Petrus 2:24

f

En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend. Markus 15:28

g

Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. Johannes 18:38

h

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Romeinen 5:6

i

Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof des doods. Psalmen 22:16

j

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. Lukas 22:44

k

Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden; Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is. Hebreeën 7:26-28

Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; Noch ook, opdat Hij Zichzelven dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed; (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnzelfs offerande. En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën 9:24-28

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen? Hebreeën 9:14

Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Hebreeën 9:12

l

En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. Lukas 1:31

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. Handelingen 4:12

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren