Artikel 2 Hoe wij God kennen

Wij kennen God door twee middelen.

1. Door de schepping. God heeft de wereld geschapen en onderhoudt en bestuurt deze.
De wereld is net als een mooi boek, a waarin alle schepsels de letters zijn.
Door dit boek te bekijken kun je de onzichtbare eigenschappen van God zien:
Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid.
De apostel Paulus zegt hierover (in Rom. 1:20) dat deze dingen
voldoende bewijs moeten zijn om alle mensen te overtuigen.
Hierdoor heeft niemand een excuus om God niet te kennen of te gehoorzamen.

2. God laat Zichzelf nog veel duidelijker kennen door Zijn Woord, de Bijbel. b
Hierin staat alles wat we moeten weten,
om in ons leven te delen in Zijn heil en tot Zijn eer te leven.

Bewijsteksten

a

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. Psalmen 19:2-5

Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het verbond met onze vaderen te ontheiligen? Maleachi 2:10

Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. 1 Korinthe 8:4-6

b

De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. Psalmen 19:8-9

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. 1 Korinthe 1:18-21

De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. Psalmen 19:8

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren