Artikel 3 Het Woord van God

Wij belijden over de Bijbel wat de apostel Petrus schrijft in 2 Petr. 1:21:
het Woord van God is niet voortgebracht door de wil van een mens,
maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven,
hebben (het) gesproken.
Met het oog op onze zaligheid heeft God ervoor gezorgd,
dat de profeten en apostelen Zijn geopenbaarde Woord hebben opgeschreven. a
En God heeft Zelf met Zijn vinger op twee stenen platen de wet geschreven. b
Wij geloven daarom dat de Bijbel het (heilige) Woord van God is. c

Bewijsteksten

a

Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor uzelf op, want op grond van deze woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gesloten. Exodus 34:27

Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven. Psalmen 102:19

Die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. Openbaring 1:11

Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden. Openbaring 1:19

Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Jeremia 30:1-2

b

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Exodus 17:14

En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Exodus 31:18

Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor uzelf op, want op grond van deze woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gesloten. Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden. Exodus 34:27-28

En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Exodus 31:18

Deze woorden sprak de HEERE tot heel uw gemeente, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de wolken en de donkerheid, met luide stem; Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze aan mij. Deuteronomium 5:22

c

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. 2 TimotheĆ¼s 3:16

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren