Artikel 4 De canonieke boeken van de Bijbel

De Bijbel delen wij in twee delen in: het Oude en het Nieuwe Testament.
Samen bevatten deze twee delen de 66 canonieke boeken.
Over deze boeken bestaat geen verschil van mening en ze zijn algemeen aanvaard.

Het Oude Testament bevat 39 boeken in deze volgorde:
De vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken.
(Het eerste boek van) Ezra, Nehemia, Esther en Job.
De Psalmen van David.
Drie boeken van Salomo: Spreuken, Prediker en Hooglied.
De vier grote profeten: Jesaja, Jeremia (inclusief de Klaagliederen), Ezechiël en Daniël.
Vervolgens de andere twaalf kleine profeten:
Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha,
Nahum, Hábakuk, Zefánja, Haggaï, Zacharia en Maleáchi.

Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken in deze volgorde:
De vier evangeliën: Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes en de Handelingen der apostelen.
De veertien brieven van de apostel Paulus: Romeinen, 1 en 2 Korinthe,
Galaten, Efeze, Filippenzen, Kolossensen, 1 en 2 Thessalonicensen,
1 en 2 Timotheüs, Titus, Filémon en Hebreeën.
De zeven brieven van de andere apostelen: Jakobus,
1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes en Judas.
De Openbaring van de apostel Johannes.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gods Woord)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren