Artikel 5 Het gezag van de Bijbel

Alleen de canonieke Bijbelboeken ontvangen a wij als het Woord van God.
Deze boeken zijn de gids, het fundament en de verankering voor ons geloof. b
Zonder enige twijfel geloven we alles wat in deze Bijbelboeken staat.
Niet alleen omdat dit de opvatting is van de kerk,
maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat ze van God zijn. c
Deze boeken bewijzen dit zelf ook, omdat iedereen kan zien
dat de dingen die erin voorzegd zijn, uitkomen. d

Bewijsteksten

a

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. 1 Thessalonicenzen 2:13

b

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timotheüs 3:16-17

c

Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 1 Korinthe 12:3

Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. 1 Johannes 4:6

Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 1 Johannes 5:6

d

Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem. Deuteronomium 18:21-22

Maar Micha zei: Als u echt in vrede terugkeert, heeft de HEERE niet door mij gesproken! Verder zei hij: Luister, volken, allemaal! 1 Koningen 22:28

Maar van de profeet die profeteert van vrede, als het woord van die profeet uitkomt, van die profeet zal erkend worden dat de HEERE hem in waarheid heeft gezonden. Jeremia 28:9

Maar als het komt – en zie, het komt – dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Ezechiël 33:33

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren